Algemene Voorwaarden FIVE TWENTY

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan FIVE TWENTY B.V., gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen opdrachtnemer, zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 85189464 op 14 januari 2022.

 

A.  Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: FIVE TWENTY te Dordrecht aan de Spicaring 3 (3328 HX) gevestigde

eenmanszaakFIVE TWNETY (hierna FIVE TWENTY)

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst/contract (waaronder hostingcontracten) /abonnement/ opdracht tussen FIVE TWENTY en Opdrachtgever aangaande de te leveren dienst (inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten) of het te leveren product, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst/contract/abonnement.
 3. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software databases en websites, webshops, social media pagina’s alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc die al dan niet voorlopig als tussen-, deel- , of eindresultaat van de Overeenkomst door FIVE TWENTY en Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 4. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmerings werkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van Service van websites, webshops, social media pagina’s en databases, hosting, project management, advies omtrent de promotie van websites, webshops, social media pagina’s , het geven van workshops alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op het gebied van online marketing waaronder digitale campagnes, adviesplannen en strategische sessies
 5. Software: alle programmatuur die noodzakelijk is om websites, webshops, social media pagina’s te ontwerpen, ontwikkelen, beheren en/of Service te verlenen.
 6. Service: het aanpassen en/of wijzigen van een website, webshops en/of social media pagina van Opdrachtgever. Onder deze werkzaamheden vallen het aanpassen van teksten, beelden, bewegende beelden en/of geluid van de webpagina’s, webshops en/of social media pagina aan gewijzigde omstandigheden op verzoek van Opdrachtgever. Alsmede alle door FIVE TWENTY uitgevoerde grafische werkzaamheden.
 7. Prijs: de prijs voor de door FIVE TWENTY te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en

B.  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, diensten, producten, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van FIVE TWENTY en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85189464. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Door acceptatie van een aanbod van FIVE TWENTY voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

C.  Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van FIVE TWENTY zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en kennen een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. FIVE TWENTY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van FIVE TWENTY dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. FIVE TWENTY behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te
 4. Een Overeenkomst tussen FIVE TWENTY en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover FIVE TWENTY een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door FIVE TWENTY uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 5. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 6. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. FIVE TWENTY zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te De verplichtingen van FIVE TWENTY op basis van de overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverplichting. FIVE TWENTY is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.
 8. FIVE TWENTY is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal FIVE TWENTY de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan FIVE TWENTY, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene
 9. Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan FIVE TWENTY of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.
 10. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FIVE TWENTY niet daaraan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FIVE TWENTY anders
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht FIVE TWENTY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 12. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om gegevens te verstrekken conform artikel D lid 2 waarbij ook de medewerking van de medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk kan zijn bij de planning van trainingen / workshops etc.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FIVE TWENTY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

 

D.  Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle benodigde informatie aan FIVE TWENTY verstrekken.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FIVE TWENTY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FIVE TWENTY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, zijnde binnen 3 maanden nadat FIVE TWENTY hierom heeft gevraagd, aan FIVE TWENTY zijn verstrekt, heeft FIVE TWENTY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens heeft FIVE TWENTY het recht om bij niet tijdig aanleveren van gegevens:
  • de overeenkomst per direct te beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en de tot dan verrichte werkzaamheden te factureren of
  • met opdrachtgever af te spreken dat de benodigde gegevens alsnog binnen 14 dagen worden aangeleverd.

 

Indien opdrachtgever ook na voormelde 14 dagen niet alle benodigde gegevens aanlevert zal FIVE TWENTY de overeenkomst direct beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en zal het totale bedrag zoals vermeld in de offerte in rekening worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart FIVE TWENTY voor schade in welke vorm dan ook door de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, rente, en/of overige vergoedingen van kosten als gevolg van beëindiging van de overeenkomst door FIVE TWENTY.

 

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan FIVE TWENTY de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.
 2. Onder de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt zeer nadrukkelijk begrepen de informatie als bedoeld in artikel E lid 3.
 3. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem

 

en/of eventueel aangelinkte websites, webshops en/of social media pagina’s niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van het Product en/of de Dienst niet worden belemmerd.

 1. FIVE TWENTY behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen als bepaald in artikel H. FIVE TWENTY zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel

nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart FIVE TWENTY

voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

E.   Specificaties en ontwikkeling/beheer website, webshop en/of social media pagina

 1. In geval FIVE TWENTY voor Opdrachtgever een website, webshop en/ of social media pagina zal ontwerpen/ontwikkelen en /of beheren zullen de specificaties waaraan een dergelijke website, webshop en/of social media pagina dient te voldoen vooraf door Opdrachtgever aan FIVE TWENTY ter beschikking worden gesteld.
 2. De specificaties als bedoeld in lid 1 kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, webshop en of social media pagina, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website, webshop en/of social media pagina.
 3. Vooraf zal duidelijk worden afgestemd welke informatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel door Opdrachtgever zal worden aangeleverd. Het bepaalde in artikel D lid 2 en lid 3 is nadrukkelijk van toepassing op deze informatie.
 4. FIVE TWENTY is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. FIVE TWENTY is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde informatie.
 5. FIVE TWENTY zal de website, webshop en/of social media pagina met zorg ontwikkelen en/ of beheren zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
 6. De hoeveelheid teksten (inclusief opgenomen links), de opmaak hiervan alsmede
 7. Afbeeldingen in een tekstblok kunnen door Opdrachtgever zelf worden aangepast. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele aanpassing van deze elementen consequenties kan hebben voor de lay-out van de website, webshop en/of social media

 

F.   Wijziging & Annulering van de overeenkomst door FIVE TWENTY

 1. FIVE TWENTY behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van FIVE TWENTY te liggen of omstandigheden waarvan FIVE TWENTY bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en waardoor FIVE TWENTY tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt FIVE TWENTY aan opdrachtgever een alternatief. Indien opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.
 2. FIVE TWENTY behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

 

 1. In geval van annulering van de overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel

heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. FIVE TWENTY zal in dit geval aan opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren.

Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de overeenkomst dat wordt geannuleerd.

 

G.  Wijziging en annulering van de overeenkomst door opdrachtgever

 1. Indien de uitvoering van de opdracht bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops en de specifieke opdracht dit toelaat is bij verhindering door een deelnemer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan FIVE TWENTY. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
 2. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van een (gedeelte van) een overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst worden de volgende bedragen in rekening gebracht 6 tot 4 weken voor de aanvang : 50% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de overeenkomst (“overeengekomen tarief”) ;4 tot 2 weken voor de aanvang: 75% van het overeengekomen tarief en vanaf 2 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van het overeengekomen tarief.
 3. Voor wijzigingen van reeds geplande trainingen, workshops en aanverwante producten en/ of diensten gelden de annuleringstermijnen en verplichtingen zoals vermeld in lid 2 van dit
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld op basis van het bepaalde in dit artikel, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FIVE TWENTY zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FIVE TWENTY opdrachtgever hierover tevoren inlichten. FIVE TWENTY is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FIVE TWENTY daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd door opdrachtgever, heeft FIVE TWENTY recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FIVE TWENTY zijn toe te

 

H.  Prijzen/betalingsvoorwaarden

 1. FIVE TWENTY brengt aan opdrachtgever honoraria en/of kosten in rekening voor uitvoering van de overeenkomst waaronder mede wordt verstaan hostingkosten. De hostingkosten worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de website en/of webshop “live” gaat maar in ieder geval na 3 maanden nadat de website en/of webshop gebruiksklaar is zoals vermeld in artikel I lid 1. Honorering kan plaatsvinden op basis van de door FIVE TWENTY gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren en/of op basis van vastgestelde bedragen. Naast dit honorarium is FIVE TWENTY gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals onder meer reis en verblijfkosten en overige kosten.

 

 1. FIVE TWENTY brengt maandelijks een factuur uit aan de Opdrachtgever voor de verichte werkzaamheden tegen het overeengekomen tarief.
 2. FIVE TWENTY is gerechtigd uitvoering van een overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van opdrachtgever. FIVE TWENTY zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is FIVE TWENTY nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de overeenkomst.
 3. Alle prijzen van FIVE TWENTY zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting, exclusief advertentiebudget en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van FIVE TWENTY zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na
 5. Indien sprake is van een Overeenkomst met door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is FIVE TWENTY gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 1 (een) maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met door FIVE TWENTY kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 6. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.
 7. Indien betaling van het Product en/of de Dienst geschiedt door middel van periodiek vervallende bedragen dan zijn deze bedragen maandelijks per vooruitbetaling verschuldigd (per automatische incasso of factuur). In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op haar rekening.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is FIVE TWENTY gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige
 9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. FIVE TWENTY is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden FIVE TWENTY goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 11. Voor het maken van voorstellen en offertes berekent FIVE TWENTY geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten

 

tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
 2. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

 

I.       Leveringstermijnen/ Aflevering

 1. FIVE TWENTY zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat FIVE TWENTY aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft wordt het product als opgeleverd beschouwd op het moment dat de website of webshop gebruiksklaar is. Onder gebruiksklaar wordt verstaan het moment dat de opdrachtgever de website en/of webshop zelf kan gaan vullen, maar vóór de livegang van de website en/of webshop. Indien het Product een website of webshop betreft is het mogelijk dat de website of webshop op de server van FIVE TWENTY wordt “gehost” ofwel kan de website of webshop bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen provider worden geïnstalleerd.
 2. De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden FIVE TWENTY niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van FIVE TWENTY treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever FIVE TWENTY schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij FIVE TWENTY een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel D, leden 2 en 3, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van FIVE In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de bedragen zoals vermeld in artikel
 5. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

II.       Meerwerk

 1. Indien FIVE TWENTY op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties

 

door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FIVE TWENTY. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. FIVE TWENTY is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en FIVE TWENTY, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal FIVE TWENTY Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

K.  Garantie

 1. FIVE TWENTY staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere FIVE TWENTY staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur.
 2. FIVE TWENTY zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn. FIVE TWENTY garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.
 3. Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of FIVE TWENTY de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. FIVE TWENTY zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 1 (één) maand na levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij FIVE TWENTY zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan FIVE TWENTY toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van FIVE TWENTY aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor FIVE TWENTY uit een dergelijke reclame van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. FIVE TWENTY is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 6. FIVE TWENTY heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is
 7. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft FIVE TWENTY van al haar garantieverplichtingen.

 

L.  Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en FIVE TWENTY worden aangeduid.

 

 1. In geval van overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Opdrachtgever aan FIVE TWENTY een boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding, onverminderd het recht van FIVE TWENTY om de werkelijk daar haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
 2. Behoudens met toestemming van opdrachtgever is FIVE TWENTY niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval FIVE TWENTY voor zichzelf in een administratieve, civiele, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. FIVE TWENTY behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daardoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van FIVE TWENTY. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dit te allen tijde schriftelijk aan FIVE TWENTY kenbaar maken.
 5. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van FIVE TWENTY zijn opgeslagen.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal FIVE TWENTY alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 7. Opdrachtgever vrijwaart FIVE TWENTY voor alle aanspraken van derden die jegens FIVE TWENTY mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
 8. FIVE TWENTY spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 9. Alhoewel FIVE TWENTY zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou
 10. Indien FIVE TWENTY in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld

e-mailadressen, telefoonnummers en andere data, verklaart Opdrachtgever door verstrekking van de opdracht aan FIVE TWENTY dat er door deze derden overeenkomstig toepasselijke wet –en regelgeving toestemming aan Opdrachtgever is gegeven om deze gegevens te bewerken en/of in te zetten voor commerciële doeleinden (van derden) en wel in zodanige mate dat FIVE TWENTY op rechtmatige wijze van deze gegevens gebruik kan maken c.q. deze kan bewerken in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Opdrachtgever vrijwaart FIVE TWENTY voor alle aanspraken van derden die jegens FIVE TWENTY mochten worden ingesteld wegens onrechtmatig gebruik c.q. bewerking, in de breedste zin des woords, van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden.

 1. Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden

 

wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 1. Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de opdrachtnemer zonder toestemming van opdrachtgever verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

 

M.   (Intellectuele) Eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever garandeert FIVE TWENTY, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toeleveringsmateriaal als bedoeld in artikel E, leden 2 en 3, alsmede het door FIVE TWENTY op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart FIVE TWENTY zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is FIVE TWENTY bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat FIVE TWENTY door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal FIVE TWENTY de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software berusten uitsluitend bij FIVE TWENTY of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een

niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectueel eigendom in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst.

 1. Indien FIVE TWENTY accounts aanmaakt bij online software tools namens opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot Google Adwords accounts, zijn deze accounts eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zelf de verplichting om betalingen na te komen voor voormelde accounts en vrijwaart FIVE TWENTY voor betaling hiervan.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich het recht van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/ of verspreiden van de Producten, Diensten en/of Software en de daarbij behorende andere
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Producten, Diensten en/ of Software te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software.
 4. Het is FIVE TWENTY toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten, Diensten en/of Software. Indien FIVE TWENTY door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. FIVE TWENTY behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten/werken voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 6. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/werken, waaronder advertentiecampagnes, mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van FIVE TWENTY, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze

 

producten/werken, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van FIVE TWENTY heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 

N.  Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is Opdrachtgever het deel van het offertebedrag verschuldigd dat ziet op de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Opzegging ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen jegens
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel declaraties heeft voldaan.
 5. Bepalingen van deze overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

O.  Zekerheidsstelling

 1. Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de opdrachtgever op enig moment verschuldigd is aan de opdrachtnemer, is de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer gehouden om zekerheid te stellen c.q. om medewerking aan de overdracht van vorderingen te verlenen, een en ander naar keuze van de opdrachtnemer.

 

P.  Reclames

 1. Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FIVE TWENTY kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft FIVE TWENTY de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

 

Q.   Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden en informatie heeft
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door
 3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten.
 4. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de in lid 3 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het offertebedrag/ honorarium zoals vermeld in artikel C. De vorige volzin is niet van toepassing bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar; voor deze overeenkomsten geldt een aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de opdrachtgever als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

 

R.   Overmacht

 1. FIVE TWENTY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat FIVE TWENTY door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, ongevallen, ziekte, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in apparatuur en communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie FIVE TWENTY bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft FIVE

TWENTY het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Afdeling

 

Online bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

S.  Ontbinding

 1. FIVE TWENTY is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:

 

 

 

 

 

 

 

 

gelegd;

 • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
 • aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
 • op tenminste een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is
 • opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens FIVE TWENTY te voldoen;
 • opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens FIVE TWENTY te voldoen.

 

 

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft FIVE TWENTY het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 

 • Opdrachtgever oneigenlijk gebruikt maakt van internet;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en

waarden;

 • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 • Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze die onverenigbaar is met de normen en waarden van FIVE TWENTY, zulks ter beoordeling van FIVE TWENTY

 

T.  Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en FIVE TWENTY in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. FIVE TWENTY kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van FIVE TWENTY aan een derde overdragen. FIVE TWENTY zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 

 1. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing
 2. De algemene voorwaarden worden kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt door FIVE

 

U.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FIVE TWENTY partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar FIVE TWENTY is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.